Encora Reprise - View Single Show

Murder Ballad - China
2018 - Unknown

LOCATION: Shanghai
CAST:
Li-tong Hsu (Sara), Liu Lingfei (Tom), Zhu Zirong (Narrator), Zheng Yunlong (Michael)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀